แนวคิดในการจัดทำการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย

ความต้องการโดยรวมของระบบบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย
ด้วยมหาวิทยาลยได้พิจารณาถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน และการปฏิบัติงาน
ด้านการงบประมาณ การพัสดุ การบัญชีและการเงิน และการบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบงานสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยง และเป็นฐานข้อมูลชุดเดียวกัน ซึ่งในการจัดหาระบบครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติที่สําคัญดังนี้
1. มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการ ด้านการงบประมาณ การพัสดุ การบัญชี และการเงิน และการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้วยระบบสารสนเทศได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ตามกฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ
2. รองรับการปรับโครงสร้างองค์กร โดยสามารถปฏิบัติงานด้านการงบประมาณ การพัสดุ การบัญชี และการเงิน และการบริ หารงานบุคคลได้ สอดคล้องกับการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ สํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานมหาวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
3. มหาวิทยาลัยสามารถปฏิบัติงานได้ ตามมาตรฐานการบัญชี และหลักการบัญชีที่ รับรองทั่วไป
4. มหาวิทยาลัยสามารถปฏิบัติงานด้านการงบประมาณ การพัสดุ การบัญชี และการเงิน และการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยทํางานร่วมหรือต่อเชื่อมกับระบบงานภาครัฐ ได้แก่GFMIS / e-GP /BIS / PART / Direct Payment ได้ อย่างถูกต้อง
5. มหาวิทยาลัยสามารถคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต/บริการ จากระบบสารสนเทศได้โดยตรงและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของกรมบัญชีกลาง
6. มหาวิทยาลัยมีข้อมูลสําหรับจัดทําเป็นสารสนเทศสําหรับการจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย(MIS)
7. มหาวิทยาลัยมีเอกสารมาตรฐานการทํางานของมหาวิทยาลัย(Work Instruction) ด้านการงบประมาณ การพัสดุ การบัญชี และการเงิน

ผลการทำงาน

2551-2557

1. ศึกษาคุณสมบัติ Software ในตลาด

1.Oracle E-Business Suite
2.SAP ERP ECC 6.0

2. ประสานงานกับบริษัทรับพัฒนา

1.G Able group ในกลุ่มบริษัทซีดีจี
2.First logic
3.Innova

3. ศึกษาดูงาน

1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.โรงพยาบาลศิริราช
3.มทร อีสาน นครราชสีมา
4.การเคหะแห่งชาติ

4. จัดทำ TOR

1.หน่วยงานกองคลัง เขียน Business flow ในส่วนการเงิน
2.ร่าง TOR ชุดที่1

5. อบรมเกี่ยวกับ ERPหลักสูตร ERP ESSENTIAL FOR USER

บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ 9 ท่าน

 

 

1.เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการปฏิบัติงานให้กับกระบวนการทำงาน (Business Process)
2.สร้างระบบงานและกระบวนการทำงานให้ถูกต้อง รวดเร็วระบบเพียงครั้งเดียว เชื่อมโยงกันได้ครบวงจร
3.ลดความซ้ำซ้อนของการเก็บข้อมูล เนื่องจากนำข้อมูลเข้าระบบเพียงครั้งเดียว ทำให้ข้อมูลมีความเป็นมาตรฐาน และถูกต้องตรงกันทั่วทั้งองค์กร
4.มีศูนย์รวมระบบข้อมูลสารสนเทศที่ช่วยการตัดสินใจ
5.เป็นการนำกระบวนการทำงานที่ดีที่สุด (Best – Practice) มาใช้ในองค์กร
6.มีความยึดหยุ่นในการปรับเปลี่ยน หรือขยายระบบงาน ให้มีการำงานตรงตามกระบวนการทางธุรกิจที่ต้องการ
7.มีระบบการควบคุมภายใน และการรักษาความปลอดภัยที่ดี
8.ทำให้เกิดรายงานและการวิเคราะห์ที่สามารถใช้สำหรับการวางแผน
9.ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานระยะยาว

คณะ/วิทยาลัย

สถาบัน/สำนัก/ศูนย์/สำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์

คณะฑันตแพทยศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะพลศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์

คณศึกษาศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะพยาบาลศาสตร์ *

คณะสหเวชศาสตร์ *

คณะเทคโนโลยี่และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร *

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ *

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม *

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย *

 

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักหอสมุดกลาง

สำนักงานอธิการบดี

โรงพยาบาลชลประทาน

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย *

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ *

สถาบันวิจัย พัฒนาและสาธิตการศึกษา *

สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ *

สำนักวิชาเศรษศาสตร์และนโยบายสาธารณะ *

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ *

สำนักสื่อและเทคโนโลยี่การศึกษา *

ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา *

 

 

 

 

 *  ส่วนงานในกำกับของมหาวิทยาลัย จัดตั้งโดยประกาศของสภามหาวิทยาลัย ส่วนราชการตามกฤษฏีกา